Condicions de compra

Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual de Shopping Club 1714 SL, www.club1714.com, d’ara endavant El venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulti l’Avís Legal situada al peu de pagina d’aquesta pagina.

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Polítca de Privacitat abans de realitzar la comanda. Si no està vostè d’acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privacitat, no ha de realitzar cap comanda.

1.Identificació
El Venedor és una unitat de negoci pertanyent a Shopping Club 1714, SL., amb CIF B65998973, domiciliada a Plaça Cardona 7-8 (local 24) – 08006 Barcelona (Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb Tom 43710, Foli 0156, Full B436206, inscripció 1. Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social o al telèfon 933 623 432 o l’adreça de correu electrònic administracio@club1714.com

1.1 Activitat
El Venedor es dedica a la venda a distància, preferentment per internet, a la venda de roba i calçat de la marca “Club11714”.

D’acord amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, qualsevol comanda comprada a “Shopping Club 1714, SL.” (www.club1714.com) podrà ser retornada ;pel client en el termini de 14 dies naturals. Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del client, que haurà d’enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

El Venedor només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original. (En cas que el client torni un producte sense el seu embalatge i etiquetatge original, el producte patirà una depreciació del preu al que va ser adquirit)
  • Els productes imperativament s’han de retornar correctament protegits, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació.
  • S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament, juntament amb el tiquet o factura de compra que hagi expedit “Shopping Club 1714, SL.”, dins del paquet indicant (si és possible) els motius de la devolució.

Un cop comprovat l’estat de la mercaderia, es procedirà, en el termini màxim de 30 dies, al reintegrament del seu import, mitjançant abonament a la targeta de crèdit, o mitjançant transferència o abonament en el compte indicat pel client.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat (i sempre que aquesta utilització no es limités a la normal prova per prendre una decisió definitiva sobre l’adquisició del mateix), aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des de la seva devolució.

En cas que un producte sigui defectuós, El Venedor de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compra, gestions que seran gratuïtes per al client. En cas que un producte sigui subministrat erròniament El Venedor assumirà les despeses de la devolució del producte i l’enviament del nou producte i es procedirà a la substitució del mateix immediatament.:

En cas que una comanda arribés en mal estat a causa d’una mala manipulació durant el transport del mateix, aquest li serà retirat i El venedor procedirà a donar part a la companyia d’assegurances de l’agència de transports per fer la restitució completa del mateix a El client com més aviat millor i sense cap càrrec addicional per al comprador.

En cas de manca de conformitat del producte amb el contracte, és a dir, quan el client legui que el producte no es correspon amb la descripció, qualitats o usos anunciats per El Venedor, el client tindrà dret a retornar el producte assumint El Venedor les despeses de devolució.

El client ha d’informar El Venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que hagi tingut coneixement. De conformitat amb l’article 123 del TRLGDCU El Venedor respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. Així mateix i de conformitat amb el que disposa l’article 116 del TRLGDCU, excepte prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

  • a) S’ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al comprador en forma de mostra o model.
  • b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
  • c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa dels productes.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre Departament d’Atenció al client per correu electrònic: administracio@club1714.com o per telèfon 933 623 432.

2. Obligacions del client
És responsabilitat del Client verificar la quantitat i estat de la mercaderia.

En el cas que, en el moment del lliurament, es detectin en l’embalatge, o en el propi producte danys evidents, el Client ha de fer constar en l’albarà de lliurament que signa al transportista, i contactar amb “Shopping Club 1714, SL.”, enviant un correu electrònic a l’adreça administracio@club1714.com, o trucant al telèfon d’Atenció al Client de “Shopping Club 1714, SL.”, al número 933 623 432, dins de les 24 hores següents a la recepció de la mercaderia.

El client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol · licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, ja mantenir-les actualitzades en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa El venedor.

Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal al nostre lloc web.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol · licitat facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol · licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16: 00 a 19:00). En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitat pel client.